Община Габрово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със заповед №1940 от 11.10.2011г. е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 132041 в м.”Тракула” в землището на с. Поповци, общ. Габрово, с който се сменя предназначението на земята – за жилищни нужди.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-10-11 от 11.10.2011г. Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14- дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа се намират в ст. 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” при Община Габрово.