Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №1501/12.08.2011г. за одобряване на ПУП - ПЗ (Подробен устройствен план - План за застрояване) за ПИ (Поземлен имот) 14218.117.559 по кадастралната карта на гр. Габрово (местност Цоневци-Градище).

Недоволните могат да обжалват заповедта, на основание чл. 215 от ЗУТ, пред Габровския Aдминистративен съд чрез Община Габрово, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението.

Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 313 етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.