З А П О В Е Д
№ 125
гр. Габрово 26.01.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх. № УТ.7-2/12.01.2011 г. от Янка Стефанова Христова, Бонка Генчева Иванова и Иван Петров

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на План за регула-ция и застрояване /ПРЗ/ на част от кв. 6 по плана на с. Гледаци, като вътрешната регулационна линия между УПИ ХVІ-87 и УПИ ХV-86 се промени съгласно пред-варителен договор по чл. 15 , ал. 3 от ЗУТ с нотариална заверка рег. № 77/07.01.2011г. и като УПИ ХVІ-87 се раздели на два урегулирани поземлени имота при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – улица с осови точки 76-77-78-79-80, УПИ ХІІ-164 и съседните урегулирани имоти от кв. 18, както и поземлените имоти, попадащи в терена за озеленяване в кв. 15, граничещ с посочената улица;
- Да се извърши геодезическо заснемане на поземлените имоти, попадащи в посочения обхват, както и на наличната техническа инфраструктура, като при необ-ходимост се извърши попълване или поправка на кадастралния план на селото;
- ПУП да се изработи въз основа но попълнения и поправен кадастрален план;
- ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.
Предлагам да издадете заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ с мотивирано предписание за изработване на ПУП за ЧИ на ПРЗ за част от кв. 18 по плана на с. Поповци - Куката, като уличната регулация на улица с осови точки 76-77-78-79 се премести по имотните граници на ПИ 164 и УПИ ХІІ-164 се отреди за “Авто-диагностичен пункт”
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово