З А П О В Е Д
№ 39
гр. Габрово, 11.01.2011г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 4 и т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, Заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ УТ.7-154/06.12.2010 год. от Наско Йорданов Атанасов

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за кв. 233 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ІІ част, като ПИ 14218.510.76 по кадастралната карта на гр. Габрово се включи в строителните граници на гр. Габрово като улица и като УПИ І – “Спортен комплекс”се раздели на четири урегулирани поземлени имота с отреждане “За обществено обслужване” и един урегулиран поземлен имот без застрояване.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана - УПИ І – “Спортен комплекс” от кв. 233 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ІІ част, ПИ 14218.510.76 по кадастралната карта на гр. Габрово и съседните поземлени имоти;
- ПУП да се съобрази с плана за ЦГЧ на гр. Габрово от 1987 г., част 41, във връзка с отстраняването на явна фактическа грешка и включването на ПИ 14218.510.76 в строителните граници на гр. Габрово като улица;
- ПУП да се съобрази с кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед РД-18-64/26.10.2007 г.;
- ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 2, т. 4 и т. 6 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му, като при внасянето му в Общината се заплаща такса за обявяване и одобряване на същия.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник- кмет на Община Габрово