З А П О В Е Д
№ 43
гр. Габрово, 11.01.2011г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габро-во, Заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх. № УТ.7-150/29.11.2010 год. от Мирослав Максимов Пътев, Иван Димитров Дими-тров, Радослав Димитров Пеев, Тодор Пенчев Ботев, Янко Петков Петков и Калин Йорданов Големинов,

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ на част от кв. 144 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част, като УПИ ІV-442 получи ново отреждане – “Жилищно строителство и обществено обслужване”.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана - УПИ ІV-442 от кв. 144 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част и съседните му урегулирани имоти;
- ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените пла-нове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му, като при внасянето му в Общината се заплаща такса за обявяване и одобряване на същия.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник- кмет на Община Габрово