З А П О В Е Д
№ 54
гр. Габрово, 14.01.2011г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, чл. 36, ал. 2 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, Заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ УТ.7-147/22.11.2010 год. от Надежда Трайчева Желева и Ивайло Данаилов Желев,

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ и на Работен устройствен план /РУП/ на част от кв. 276 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ІІ част, като дворищната регулация между УПИ ІІІ-229 и УПИ Х-228 се постави в съответствие с одобрената кадастрална карта на гр. Габрово и като се предвиди пристрояване и надстрояване на съществуващата в УПИ ІІІ-229 сграда при намалени разстояния до запазващи се по плана сгради на основното застро-яване в съседните УПИ Х-228 и УПИ ІІ-230.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана - УПИ ІІІ-229, УПИ Х-228 и УПИ ІІ-230 от кв. 276 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ІІ част и съседните урегулирани имоти;
- ПУП да се съобрази с кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед РД-18-19/18.05.2007 г.
- ПУП да се изработи като ПР – план за регулация, придружен от РУП – работен устройствен план;
- ПУП – ПР и РУП да бъдат съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПР и РУП да се изработят на основание чл. 134, ал. 2, т. 4 и чл. 36, ал. 2 от ЗУТ;
- ПР и РУП да се представят за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането им, като при внасянето им в Общината се заплаща такса за обявяване и одобряване на същите.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник- кмет на Община Габрово