З А П О В Е Д
№ 63
гр. Габрово, 17.01.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Протокол №29/28.12.2010г. на ОЕСУТ, Одобрено задание от Кмета на Община Габрово и искане вх.№ УТ.7-138/11.11.2010 год. от Иван Вълчев Иванов,

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за ПИ 039039 в землището на с. Армените, община Габрово, във връзка със смяна предназна-чението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно строителство.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – ПИ 039039 в землището на с. Армените, община Габрово и съседните поземлени имоти, включително улица с осови точки 47-48-66-51 по регулационния план на с. Лоза, която граничи с ПИ 039039 и осигурява транспортен достъп до него;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на тери-торията;
- ПУП да се изработи при условията на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗОЗЗ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му, като при внасянето му в Общината се заплаща такса за обявяване и одобряване на същия.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово