З А П О В Е Д

№466
гр. Габрово 16.03.2011 год.На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС за изграждане на ул. Епископ Софроний в габарита от о.т. 747 до о.т. 740, по влязъл в сила план за регулация и застрояване на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част, одобрен с Решение № 103 пр. 9 /19.06.03г. на Общински съвет гр. Габрово, доклад за експертна оценка от месец 01.2011г. съгласно договор №25-БС-11, обявление за отчуждаване на основание чл. 25.ал.1 от ЗОС - в-к „100 вести” бр. 49/28.02.11г., в-к „Телеграф/28.02.11г./. и в-к „Новинар” бр. 49/28.02.11г., нотариален акт № 157, том ІІ, дело № 4214/1936г., удостоверение за наследници №3544/15.11.2010г. от Община Габрово, удостоверение № 241/27.01.2011г. за данъчна оценка на дирекция МДТ Община Габрово.

О Т Ч У Ж Д А В А М:

Реална част с площ от 176 кв.м. и подобрения от поземлен имот с идентификатор № 14218.504.477 по КК на гр. Габрово, представляващ ПИ 451 от кв.179 по действащия ПРЗ на гр.Габрово - ІІ етап, ІІІ част, по преходния план на гр. Габрово имота попада в улица с о.т. 1234-1153в, собственост н-ци на Никола Йонков Негенцов - Йонко Николов Негенцов,съгласно нотариален акт № 157, том ІІ, дело № 4214/1936г., удостоверение за наследници №3544/15.11.2010г. от Община Габрово.
Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл. 19, ал.1,т.1 от ЗУТ.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Обезщетение в размер на 54 695/ петдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и пет /лв. съгласно приет доклад за актуализация на оценката с протокол от 10.02.2011г. Сумата е внесена по набирателната сметка на Община Габрово при Банка ДСК ЕАД гр.Габрово на името на правоимащщия. Същата да бъде изплатена на Йонко Николов Негенцов ЕГН 3002196840 след 05.05.2011г.

Настоящата Заповед да се връчи на Йонко Николов Негенцов, дирекция Благоустрояване и строителство и дирекция Финансово - счетоводна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Добрин Савчев – зам. кмет при Община Габрово.

На основание чл. 27 ал.1 от ЗОС заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обнародването й в Държавен вестник пред Административен съд Габрово.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Кмет на Община Габрово