2 634 проверки са извършили инспекторите към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово за периода от април до декември 2020 година по спазване разпоредбите на Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Габрово, Закон за здравето и Наредба за управление на общинските пътища. 

От тях 1 083 бр. са планови проверки и 1 116 бр. извънпланови. Отработени са 435 бр. сигнали и жалби, подадени от физически и юридически лица, свързани с изхвърлени отпадъци извън регламентираните места, излезли от употреба моторни превозни средства,  сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, замърсяване на пътните платна и др.

Общата стойност на наложените санкции са 5 380,00 лв.

През 2020г. са предотвратени 538 нерегламентирани изхвърляния на отпадъци и почистени от извършителите (физически и юридически лица) 472 места.

Следствие ежедневния контрол, на база превантивна дейност и последващ контрол, са сключени 728 броя договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на община Габрово, като се е увеличил и броят на договорите с юридически лица, чиято дейност е свързана с разкомплектоване на излезли от употреба автомобили.

Какво трябва да знаем за отпадъците:

Строителни отпадъци от ремонтни работи в домакинствата е ЗАБРАНЕНО да се оставят до контейнерите. Строителните отпадъци трябва да бъдат предадени, като възможните варианти са два:

– Може да предадете на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Приемат се безплатно, но трябва да бъдат разделно събрани по видове. Допълнителна информация на тел.: 066 985 029.

– Може да наемете контейнер за строителни отпадъци с обем 4 м³. Цена: 1,20лв. наем на ден и 1,52лв./км за транспортиране. Необходима е заявка до ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.

Такса за депониране за 2021г. –104,04 лв./тон. Такса не се заплаща, само ако строителните отпадъци са сортирани по видове: 1. Тухли, цигли, плочи, замазка и др.; 2. Изолация; 3. Пластмаси; 4. Стъкло; 5. Дърво; 6. Метал.

Излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване може да предадете като подадете заявка на тел.: 0800 14 100 или на e-mail: order@makmetal.eu. Събирането на старите уреди се осъществява по график. Екип на обслужващата фирма ще вземе старите уреди от дома ви

Ненужни дрехи и обувки можете да оставите в специализираните съдове в син цвят. Освен дрехи и обувки, в контейнерите могат да бъдат поставени хавлиени кърпи, чанти, пердета и завеси. Важно изискване е всички ненужни текстилни или кожени предмети да бъдат предварително опаковани в затворена торба или плик. Това дава възможност на този вид материи да бъдат преработени или използвани по различен начин.

Търговските обекти трябва да събират и предават/изхвърлят разделно образуваните отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса, метали. Всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да:

  • Сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО;
  • Сключат договор с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да предоставят индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране безвъзмездно и обслужват предоставените съдове без заплащане по предварителен график;
  • Сключат споразумение с Община Габрово, за включване в организираната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
  • Предават на  площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО

Повече информация за сметосъбирането в Габрово и разделното събиране на отпадъци можете да намерите в сайта https://chisto.gabrovo.bg/

Сигнали за нарушения можете да подадете на тел. 0700 144 10

Излезе брой 7 на бюлетина на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център
16 февруари 2021
Монтирането на новото улично осветление ще започне през месец април
17 февруари 2021