Община Габрово уведомява собствениците на кучета, че  от 01.02.2021 г. такса за притежаване на куче, ще се събира в Дирекция „Местни данъци и такси“ , ул. „Райчо Каролев“ № 4. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния ѝ размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Декларациите по чл. 117 от ЗМДТ, за притежаване на куче също ще се подават и обработват в Дирекция „Местни данъци и такси“. При промяна на обстоятелства всеки собственик трябва да уведоми в 14-дневен срок Дирекция „Местни данъци и такси“.