Областен информационен център – Габрово проведе онлайн информационно събитие, посветено на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

При интегрирания териториален подход от изключителна важност е общият интерес – целта на интегрираните проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, а не отделни мерки за всяка от заинтересованите страни, партньори по проекта. Именно затова и във връзка с новите функции като звено за публични консултации и медиация, важно за ОИЦ-Габрово бе да достигне до широк кръг от заинтересовани страни. На събитието взеха участие 43 представители на местната и регионална власт, ключови за развитието на региона институции от сферата на образованието, културата, туризма и спорта, както и браншови организации и активни бизнес партньори.

По време на срещата, управителят на ОИЦ – Габрово, Маринела Събева, запозна участниците с промените в нормативната уредба и политиките на ЕК, както и с националните регулации, които подкрепят концепцията за реализиране на ИТИ. Големият брой въпроси, които присъстващите отправиха към екипа на ОИЦ – Габрово, показа засиленият им интерес по темата.

Важно допълнение по време на срещата направи и кметът на Община Габрово, Таня Христова във връзка със стратегията, която визира развитието на Северен централен район и приложения към нея лимитиран индикативен списък с обекти за ИТИ. Община Габрово, заедно с голям кръг потенциални партньори, ще организира широко обществено обсъждане за изготвяне на предложения за актуализиране, допълване и конкретизиране на стратегията и включването в списъка на важни за развитието на града обекти.

Събитието е част от национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната, която цели да допринесе за успешното реализиране на ИТИ в следващия програмен период и да съдейства за създаването на комуникационни връзки сред всички заинтересовани страни в процеса.