Във връзка с обявения от Община Габрово конкурс за ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО, информираме, че на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, в профила на купувача, на адреса на процедурата са обявени поименно лицата, номинирани за членове на журито, както следва:

1. Проф. Д-р Крум Дамянов – скулптор

2. Проф. Д-р Олег Гочев – художник, преподавател в Национална Художествена Академия – София

3. Доц. Роберт Цанев - Зам.- Ректор  на Национална Художествена Академия – София

4. Проф. Димитър Рашков – скулптор

5. Богомил Живков – скулптор, член на СБХ – София

6. Спартак Дерменджиев – скулптор

7. Валентин Атанасов – художник, член на СБХ – представителство Габрово

8. Арх. Николай Меразчиев – зам.-кмет на Община Габрово „Устройство на територията, инфраструктура и екология“

9. Арх. Люция Декова-Николова – гл. архитект на Община Габрово

12. Ива Сербезова – ст. юрисконсулт отдел ОПК, Община Габрово

11. Инж. Янка Здравкова – гл. експерт отдел ОПК, Община Габрово

Резервни членове:

1. Евгени Недев – директор на Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово и председател на СБХ – представителство Габрово

2. ландш. арх. Виктор Христов

3. Йоанна Иванова - юрисконсулт отдел ОПК, Община Габрово

4. Стефан Ганев – гл. експерт отдел „Култура и вероизповедание“, Община Габрово

Община Габрово напомня на потенциалните участници, че съгласно ППЗОП, когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им, това е предпоставка проектите да не се допускат до участие в процедурата, както и че съгласно т. 16. От Документацията, от участие в конкурса се отстраняват лицата, допуснали при провеждането на конкурса информация, подсказваща авторството им.

В този смисъл, участниците следва да осигурят анонимността на представените от тях проекти, като не допускат нито един от представените материали по т. 13.1. от документацията по горецитирания конкурс, а именно:

„А. Ситуационно решение, в т.ч. настилки, озеленяване, благоустрояване и художествено осветление на прилежащите площи  в обхвата на визията, изработена върху актуална картна основа в М 1:100.

Б. Макет на обемно-пластичното решение на архитектурно-скулптурната композиция в мащаб 1:10.

В. Други материали за визуализация на идеята – чертежи, скици, фотомонтажи, перспективи и др. ЗD методи за изобразяване по избор на участника, представящи адаптацията на паметника в градското пространство - на хартиен и/или електронен носител.

Г. Обяснителна записка до 3 стр., включаваща, освен представяне и обосновка на идейния проект, спецификация на материалите, начина на изпълнение, формиране и обосновка на предварителните финансови разчети за: (1) фазата на проектиране в работна фаза и (2) предложение за реализацията на проекта, включващо - доставка, заготовка, монтажни и благоустройствени работи, времеви етапи на изпълнението и общ срок за цялостното изпълнение.

Д. Бюджет за изпълнение на паметника/композицията /ориентировъчна КСС/, вкл. и цена за етапа на инвестиционното проектиране във фаза „Работен проект“ в необходимите проектни части“, да съдържат данни, идентифициращи участника -  име, подпис, ЕИК и др.

 

Кметът на Габрово - преизбрана за председател на РСО „Централна Стара планина”
8 Септември 2020
Община Габрово с иновативен проект за управление на отпадъците в Узана
8 Септември 2020