На 21, 22 и 23 юли 2020 г. Областен информационен център – Габрово проведе изнесени приемни в общините Трявна, Дряново и Севлиево. Разположеният на централни места в градовете открит щанд привлече множество посетители, които получиха информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства.

Работодатели и безработни проявиха интерес към условията за кандидатстване по процедурите "Заетост за теб" и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ по ОПРЧР 2014-2020г., които имат за цел подкрепа за преодоляването на негативните последици от разпространението на COVID-19.

Посетителите на приемните се интересуваха и от отворените за кандидатстване процедури по Програмата за развитие на селските райони. Много от тях получиха разяснения във връзка с приема по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ на ПРСР 2014-2020 г. Предоставена беше информация и във връзка с предстоящата за обявяване мярка относно COVID-19, чрез която в три тематични подмерки земеделските стопани ще бъдат подпомогнати за преодоляване на последствията от пандемията.

Не бяха малко посетителите на приемните, които споделиха впечатления от изпълнени на територията на общините проекти, финансирани с европейски средства, които са дали отражение на живота на техните семейства и са подобрили заобикалящата ги среда.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.