Община Габрово и Институтът за пазарна икономика проведоха онлайн анкетно проучване сред учениците и младежите на община Габрово в рамките на проект 824565 TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта бе да се проучат техните намерения и нагласи за бъдеща реализация, както и да се съберат мнения за бъдещото развитие на Габрово.

645 ученици и младежи дадоха своите мнения и препоръки за развитието на Габрово.

Конкретните предложения и идеи на младите хора ще бъдат в основата при планиране на младежката политика и разработване на водещите стратегическите документи на Габрово.

Обобщени данни и изводи от проучването ТУК