Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми Община Габрово напомня, че жителите на общината следва да изхвърлят/предават старите си автомобилни гуми единствено на обособените за целта места, а именно при лица, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и сервизите за гуми.

Съгласно българското законодателство лицата, извършващи продажба и/или смяна на автомобилни гуми, са длъжни да:

1. осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми (ИУГ) от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;

2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ.

Правилното предаване на ненужните автомобилни гуми е превенция срещу нерегламентираното им изхвърляне, както и срещу евентуалното им последващо изгаряне, което би имало сериозни последствия върху околната среда.

Община Габрово напомня, че е забранено:

  • изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
  • изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение, издадено по реда на ЗУО.

За констатирани нарушения на физически лица се налагат санкции от 300 до 1 000 лева.

Разрешено е провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина при спазване на противоепидемичните мерки
11 май 2020
Студенти пишат проекти в кампанията „Моята професия – моето бъдеще“
11 май 2020