Електронно проучване за въздействието на коронавирус пандемията върху качеството на живот и труд на хората провежда Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound). Целта е да се обхванат най-скорошните промени в тези сфери и тяхното влияние.

Въпросникът е разделен на пет кратки раздела, които засягат емоционалното и финансовото състояние на европейските граждани, както и професионалните промени, настъпили от началото на пандемията.

Анкетата е анонимна, предназначена е за лица над 18 години и е достъпна на всички 24 официални езика на Европейския съюз. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за формулиране на отговор на кризата, провокирана от Ковид-19.

Eurofound е тристранна агенция на Европейския съюз, чиято роля е да предоставя знания за подпомагане разработването на добри практики в социалната област и в сферата на заетостта и труда.

Всеки, който желае да се включи в допитването, може да го направи на следния адрес: http://eurofound.link/survey003.

Снимка: Eurofound