Във връзка с обявеното извънредно положение и в изпълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в ДВ бр.28 от 24.03.2020г., Агенция за социално подпомагане (АСП), уведомява гражданите за следното :

1.Сроковете на всички експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК на лица с увреждания, които изтичат по време на обявеното извънредно положение и нямат постановени нови решения,  се удължават с два месеца /към момента до 12.06.2020г./. В този период лицата могат да подават заявления – декларации за отпускане на различни социални плащания по тях .

2. Всички индивидуални оценки на потребностите, заповеди за отпускане на месечна финансова подкрепа и направления за включване в механизма за лична помощ, издадени въз основа на пожизнени експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК, чийто срокове изтичат в периода от 13.03.2020г. до 12.04.2020г., се удължават за срок до 12.05.2020г.

3. Срокът на всички месечни семейни помощи за деца, отпуснати на основание чл.7 от Закона за семейните помощи за деца, който изтича в периода от 01.02.2020г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно да края на месеца, в който е отменено извънредното положение .