Агенцията по заетостта препоръчва на всички, които искат да ползват услугите ѝ, да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19. Това се отнася най-вече за желаещите да се регистрират като търсещи работа лица поради освобождаване от работа, включително и след завръщане от чужбина, за да получават обезщетения за безработица.

Агенцията по заетостта предоставя възможност за подаване на заявление за регистрация по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията. Начинът за ползване на ССЕВ е обяснен в помощната информация.

Лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, също не е задължително да посещават бюрото по труда в периода на извънредно положение. С тях ще се свърже трудовият им посредник по телефон или електронна поща, за да уточнят необходимите стъпки в този период. Агенцията по заетостта е предприела действия за информиране на клиентите си чрез телефон, SMS, електронна поща, социални мрежи, медии, както и със съдействието на местната власт чрез публикувани съобщения в кметствата и масово посещавани обекти в малките населени места. Лицата, които не са посочили или имат промяна в данните за контакт, могат сами да се свържат с бюрото по труда.

Агенцията по заетостта изисква от клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневна карантина от пристигането си. В териториалните офиси няма да се допускат лица, за които не е изтекъл карантинният срок, а нарушителите ще бъдат докладвани на компетентните органи. От днес, 19 март 2020 г., всеки желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни.

Работодателите също се призовават да търсят услугите на бюрата по труда чрез неприсъствени методи за комуникация. Агенцията по заетостта апелира да не се вземат прибързани крайни решения относно персонала, за да може основният капитал на организациите – човешкият ресурс, да бъде съхранен. На сайта на Министерството на труда и социалната политика са предложени мерки за организиране на трудовия процес.

В случай на масово освобождаване на персонал следва да се спазва регламентираният ред в Закона за насърчаване на заетостта, но Агенцията по заетостта препоръчва подобно решение да се предшества от консултация със съответното бюро по труда за своевременно планиране на действия за преодоляване на критичния период. Очаква се да бъдат приети условията и редът за прилагане на кризисната мярка за работодатели, които са преустановили дейността си поради въведеното извънредно положение. 

За връзка с Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово се обръщайте на следните контакти:

Адрес: ул. „Цанко Дюстабанов“ № 24

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа

Телефон за информация: 066 806 785

Център „Работа“ – тел. 066 806 785

Активна политика на пазара на труда – моб. тел. 0879 005 762

Ел. поща: dbt-gabrovo@mbox.contact.bg

Интернет страница на Агенцията по заетостта

Фейсбук профил

 

Снимка: https://www.az.government.bg