С Решение № 25 от 30.01.2020 г., Общински съвет - Габрово удължава срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Габрово до 28.02.2020 г.

Процедурата е открита с Решение № 36/20.12.2019 г. на Общински съвет – Габрово и провеждането и се извършва съгласно приложимите правила и разпоредби на чл. 68 и следващите от ЗСВ.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатите за съдебен заседател подават в Общински съвет - Габрово, следните документи:

  • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки;
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие;
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • Документите се подават в деловодството на Община Габрово с придружително писмо.