Председателят на Общински съвет – Габрово инж. Климент Кунев инициира среща на председателите на групи в местния парламент с управителя на ВиК – Габрово инж. Владимир Василев, по повод дълго продължилото засушаване и водната криза в други региони на страната.

Съветниците бяха запознати с наличните водни количества в язовир „Христо Смирненски“, както и с информацията, че към настоящия момент водата в язовира е с около 2 млн. куб. метра повече в сравнение със същия момент на миналата година.

Изяснено беше, че въпреки липсата на интензивни валежи в последните месеци, към 20 януари 2020 г. дневният естествен приток в язовира е по-голям от дневното потребление на вода в града. Цифрите показват, че към същата дата в язовир „Христо Смирненски“ има запас от вода достатъчен да обезпечи средното потребление на Габрово за повече от една календарна година.

Управителят на дружеството запозна присъстващите с въведените режими на водоподаване в няколко малки населени месата в общината, които се захранват от местни водоизточници и с обстоятелството, че там където ситуацията е най-тежка вода до местен водоизточник се  осигурява с водоноски.