Община Габрово стартира прием на заявления за потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целева група кандидати, които могат да ползват услугата „Патронажна грижа“, са хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване с валидно експертно решение на ТЕЛК (лица с хронични заболявания, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи).

Услугата ще се предоставя в домовете на потребителите от мобилен екип – здравни специалисти, социален работник и психолог, в рамките на до 2 часа дневно за период от 12 месеца. Ползвателите не дължат такса за получената патронажна грижа.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление по образец, което може да бъде получено при подаване на документите или изтеглено от електронната страница на Община Габрово;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Документ за самоличност на законния представител – настойник или попечител (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
  • Удостоверение за настойничество или попечителство (копие);
  • Пълномощно (в свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

По проекта „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ не се допуска дублиране на ползваните услуги със сходни дейности по други програми. Тези, които подадат заявления, подлежат на социална и здравна оценка на потребностите.

Заявления за ползване на услугата ще се приемат от 19 декември 2019 г. на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офис № 32 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

Лице за контакт: Нели Тодорова, моб. тел. 0885 264 386

Заявление

Информация за потребителя

Методика за предоставяне на патронажна грижа

Гиргина Гиргинова за концерта Димитър Ненов „Коледа“ в Габрово: Започнахме от сърцето на България неслучайно
17 декември 2019
Дядо Коледа посреща деца в Габровския театър
18 декември 2019