УНИТЕХ е форум, на който по традиция учените от различни области на науката от цял свят обсъждат своите научни постижения и проблеми обособени в 18 тематични направления. Тази година е 19-тото му поредно издание като конференцията се провежда в традиционно творческа обстановка. Участниците получават уникалната възможност да споделят своя опит и знания с колеги от други университети и научни организации от страната и чужбина.

Спазват се правила за етичен кодекс свързани със свобода на словото, недопускане на дискриминация и нарушаване правата на авторите и рецензентите, съблюдаване и защита на авторските права и интелектуалната собственост, защита на личните данни на потребителите. От 2017 година докладите се рецензират от двама независими рецензенти. Приетите доклади с най-високи оценки се публикуват в онлайн сборник със свободен достъп „УНИТЕХ - Избрани доклади”, който кандидатства за рефериране в световни бази данни с научна информация.

В стъпителните си думи към събралите се гости и участници от страната и чужбина ректорът на Техническия университет в Габрово, проф.дтн Райчо Иларионов, каза:

"За 55 години Технически университет – Габрово се утвърди не само като водеща институция за обучение на студенти, но и като място за създаване на наука и технологии. Животът се променя, живеем в така нареченото цифрово общество, променя се начинът на производство и начинът на обучение. Хората постоянно променят своите потребности, което от своя страна води до промяна и в средствата на наука и изследвания. Всичко това е резултат от работата на преподавателите и научните работници.

Съвременният технологичен свят изисква сътрудничество между научните среди и бизнеса. Това стои в основата на 19-тата Международна научна конференция УНИТЕХ. Тук е мястото, където могат да се родят нови идеи, проекти, дори нови методи за обучение. По този начин ние изпълняваме Стратегията Европа 2020 за създаване на условия за нови научни изследвания, иновации и технологии, съответно и нови работни места."

Кметът на община Габрово Таня Христова приветства аудиторията и пожелавайки им на добър час сподели:

"Наистина вярвам, че във вашите ръце и умове лежи бъдещето на нашето глобално развитие. Независимо какво дискутирате или откривате по време на конференцията, вие сте хората, които могат да променят света ни към по – добро. Надявам се, че също така ще намалите дистанцията между научната общност и реалния бизнес и не забравяйте, че по средата стоим и ние политиците, които също можем да бъдем полезни."

Община Габрово спечели делото срещу Топлофикация – Габрово и на втора инстанция
15 ноември 2019
Жилищен блок в Габрово и НУ „Васил Левски“ с приз от „Фасада на годината“
16 ноември 2019