Със Заповед №РД-02-01-174/04.11.2019г., Областният управител на област Габрово, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с произведен избор за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства е свикал първо заседание на Общински съвет – Габрово, мандат 2019г. - 2023 г., което ще се проведе на 11 ноември 2019г. от 13.00 ч. в Ритуална зала на община Габрово.

Преди началото на заседанието избраните общински съветници, кмет на община Габрово и кметове на кметства в община Габрово ще положат клетва по чл.32 от ЗМСМА.

След полагане на клетва заседанието на новоизбрания общински съвет ще се проведе при следния дневен ред:

1.Откриване и ръководство на заседанието от най-възрастния общински съветник.

2.Избор на председател на Общински съвет- Габрово по реда на чл.24,ал.1 от ЗМСМА.

3.Организационни въпроси.