Община Габрово обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на този прием е да се изготви списък с нови проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020. През 2019 г. Управляващият орган на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на национално ниво, след което съгласно одобрена от Министерски съвет методология ще бъде преразпределен ресурсът между общините.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще актуализира и публикува ежеседмично информация за неусвоения ресурс. Актуализацията ще бъде налична на сайта - http://www.bgregio.eu

За Община Габрово проектни идеи могат да бъдат подавани за следните приоритети:

- Социална инфраструктура и Културна инфраструктура

- Енергийна ефективност в сграден фонд*

- Интегриран градски транспорт

- Градска среда

- Образователна инфраструктура

Срокът за прием на проектни фишове е до 2 декември 2019г., включително.

Срокът за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд" е до 2 ноември 2019г., включително. ЗИФП се подават до Кмета на община Габрово.

Документи и информация за подаването на проектен фиш може да изтеглите тук.

* В одобрената Ивнестиционна програма на Община Габрово не фигурира приоритет, свързан с енергийна ефективност в сграден фонд, но целта на обявения прием е да се наберат проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финасирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финасов ресурс.