На 3 януари 2011 г. стартира проект „Предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи”. Проектът е на обща стойност 191 135,08 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Схемата включва дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител е Сдружение „Общинско дружество на инвалидите” – Габрово в партньорство с Община Габрово. Продължителността на разработката е 14 месеца.

Проектът цели повишаване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на благоприятни условия за социално включване и предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда. Той ще допринесе за предоставянето на висококачествена услуга „домашен помощник” на лица, нуждаещи се от подпомагане при ежедневното си обслужване, зачитайки личното им пространство и достойнство. Чрез включените дейности се цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване, посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда. Чрез провеждане на въвеждащо и последващи надграждащи обучения домашните помощници ще придобият знания, умения и повишаване на мотивацията за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда. Проектът е предпоставка за създаване на нови работни места и разширяване на териториалния обхват на предоставяните социални услуги в община Габрово.

В рамките на настоящото проектно предложение, на територията на община Габрово, е идентифицирана целева група, обхващаща самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини, както и хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

Като част от дейностите по проекта ще бъде сформиран екип за управление, ще бъдат извършвани текущи мониторинг и контрол, както и отчитане и докладване на резултатите. Популяризирането на дейностите включва изработка и разпространение на визуализиращи материали, официален старт на проекта и заключителна среща. Включени са още набиране и подбор на потребители на услугата „домашен помощник”, набиране и проучване на кандидати за домашни помощници, обучения на домашните помощници. В хода на изпълнението ще се извърши регламентиране и реализиране на услугата „домашен помощник”. През време на работата по проекта ще се набират 30 домашни помощника и 70 потребители на социалната услуга.

Успешното изпълнение на разработката ще благоприятства подобряването на качеството на живот, намаляването на социалната изолация и в последствие подобреното участие на хората в неравностойно положение в обществения живот. Предвидените обучения за домашните помощници са инвестиция в хората за придобиване на капацитет, социални умения и компетенции и последващото им прилагане в практическото реализиране на услугата. Реализацията на проектното предложение ще доведе до създаване на нови работни места и достъп до обучение, постигайки повишена адаптивност на заетите в съответствие с предвидените приоритетни направления по настоящата оперативна програма.

Чрез предлагане на дейности за обгрижване в домашна среда и посрещане на нуждите на потребителите, ще се постигне превенция на социалното им изключване и преодоляване на неговите последици, както и предотвратяване на евентуалното им институционализиране и подобряване на възможностите за социализация и интеграция.

 

Кметът на Габрово Николай Сираков ориса първото бебе за 2011 година
4 януари 2011
„Близо до природата” в Дома на хумора и сатирата
7 януари 2011