С Решение № 140 от 26.06.2019 г. Общински съвет - Габрово открива процедури за определяне на 38 броя съдебни заседатели за Районен съд Габрово и 20 броя съдебни заседатели за Окръжен съд Габрово.

Провеждането на процедурите следва да се извърши съгласно правилата и разпоредбите на чл. 68 и следващите от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово и за Окръжен съд Габрово е 31.07.2019 г.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатите за съдебен заседател подават в Общински съвет - Габрово, следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

9. Документите се подават с придружително писмо, в което изрично се посочва за кой съд се кандидатства /Районен съд Габрово или Окръжен съд Габрово/.

Кандидатите следва да посочат трите имена, адрес, професия, месторабота, телефон и e-mail.