Габровският общински съвет прие на второ четене Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово.

Целта е да бъде синхронизирана местната нормативна уредба с европейското и българското законодателство и да се създадат условия за подобряване управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.

В Наредбата се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на община Габрово.

Обединяването на Наредба № 1 за чистотата в Габровската община и Наредба за управление на отпадъците на територията на община в Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово ще допринесе удобство за физическите и юридическите лица, и за по-ефективен контрол от страна на местната администрация.