За трета поредна година учениците от 10 клас на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово участваха в Образователната програма  „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, осъществявана по Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Програмата има за цел да спомогне за формиране на правната култура на младите хора, за изграждане на респект пред закона и придобиване на повече познания за функционирането на съдебната система. 

Пред гимназистите бяха представени теми свързани с разделението на властите, структурата на съдебната система и функциите на различните органи в нея. Накратко бяха разяснени основни начала в правото, а с конкретни примери лекторите представиха видовете дела, разглеждани от съдилищата. Внимание бе отделено на начина, по който се формират съдебните състави и ролята на съдебните заседатели в тях.

Подчертан интерес у младежите предизвикваха темите, засягащи престъпления свързани с наркотични вещества и прояви на насилие, както и предвидените в закона санкции за такива деяния. Разисквани бяха въпроси за наказателната отговорност на непълнолетните,  правата и задълженията на страните в съдебните процеси и възможностите за обжалване на постановените съдебни актове пред по-горни инстанции.