17 май 1999 г. за празника на Габрово се открива Центърът за информация и услуги на гражданите. Днес, 17 май 2019 г. той става на 20 години.

Центърът има дългогодишна традиция в модерното обслужване на гражданите и бизнеса. Разположен е на партерния етаж на административната сграда на Община Габрово и има ясно и разбираемо обозначение. Центърът е леснодостъпен и е създадена възможност за обслужването на всички потребители.

Мотиви за създаването на ЦИУГ преди 20 години са стремежа към ефективно, бързо, качествено и комфортно обслужване; създаване на условия за прозрачност и изключване на предпоставките за корупция; липсата на информационни табла и указатели; желание гражданите да бъдат не само данъкоплатци, а клиенти на общински услуги, обслужвани коректо и любезно. Тогавашното общинско ръководство търси  съдействие от Програма Инициатива Местно самоуправление (ИМС) на Американската агенция за международно развитие; съставя се общ списък на услугите; разработват се унифицирани технологични карти на тези услуги; поставят се 4 информационни табла и 2 стелажа до входа на общината; започва подготовка за стартиране на проект за Център. След направено предложение до ОбС – Габрово за финансиране на проекта от бюджета на Общината, с Решение № 39/1999 г. се отпуснат 100 млн. неденоминирани лева за изграждането на Центъра. То започва на 22 февруари 1999 г. и приключва на 10 май същата година. Паралелно с това се изгражда компютърна мрежа и се купува допълнителна компютърна техника.

И така, вече 20 години, служителите посредничат за извършването на всички видове административни услуги и дават информация за тях.

На "едно гише" се подават Заявления, придружени с необходимите документи. Осъществява се електронен обмен на електронни документи, които съдържат електронни изявления с други администрации.

Работните места в Центъра са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Специалистите от звеното за административно обслужване насочват усилията си и към подобряване на междуведомствената координация във връзка с обмена на информация и служебно съгласуване на преписки.Автоматизиран е целият документооборот. Разработени и внедрени са 7 електронни административни услуги по проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”.

 

 

 

 

О