Участниците в конференцията „Науката среща регионите“ посетиха два от предвидените три обекта в Габрово – пасивна Детска градина „Слънце“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, като добри примери и практики за енергийна ефективност. Детска градина „Слънце“ е сертифицирана сграда тип „Пасивна къща”, а ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е добър пример за внедрени енергоспестяващи мерки и умно потребление на ресурсите в обновена сграда.

В Детска градина „Слънце“ гостите научиха всички видими и скрити предимства на сградата и максималното използване на възобновяемите енергийни източници в нея. Гостите разбраха подробности за материалите, от които е изградена, разположението ѝ, изолациите на пода, покрива и стените, дограмата, отоплителната система. Предвид поставените високи изисквания за енергийна ефективност, формата, ориентацията и вътрешното разположение на помещенията са съобразени с принципите за максимални топлинни печалби от слънцегреене и минимални топлозагуби от конструктивни термомостове и външни остъклявания.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше демонстрирана съвременна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация – система за управление и контрол на сградите, осигуряваща информация в реално време относно цялостното потребление на енергия в сградата, чрез използването на мрежа от сензори и отчитане на постъпилата от външни доставчици енергия. Това осигурява надеждна експлоатация и позволява проследяемост на енергията. Системата е въведена по Проект – BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.

Сред участниците бяха и представителите на правителството на партньорската област Навара, Испания. Те бяха впечатлени от видяното, а Микел Ирухо, ръководител на делегацията на Навара в Брюксел, сподели, че Навара може да научи много от опита на Община Габрово в енергийната ефективност. Като интересен пример той посочи въвеждането на енергийно ефективни мерки при обновяването на стари сгради и посочи, че в Навара практиката е те да се прилагат само при новопостроените сгради.

Участниците в конференцията не успяха да посетят третия предвиден в програмата обект  - Регионално депо за отпадъци, заради по-дълго продължилите дискусии в първата част на конференцията, но опитът на Община Габрово, като добри практики за намаляване на отпадъците, беше представен във втората част на конференцията. На гости дойдоха дори талисманите на депото Смет.ка и Чистача, които развеселиха гостите и показаха как темата за боклука може да бъде представена забавно и увличащо хората.