Сдружение SOS Детски селища България стартира реализирането на проект „Готови за самостоятелност. Интегриран подход за развитие на капацитет на млади хора, напускащи грижа и професионалисти, които ги подкрепят“. Ръководител на проекта е международната организация SOS Детски селища, съфинансиран от Европейската комисия и се изпълнява в още пет европейски държави: Австрия, Естония, Италия, Румъния и Унгария. Основните цели на проекта са: подобряване условията на младежите, напускащи алтернативна форма на грижа, подготовка на полагащите грижа: възпитатели, социални работници и професионалисти от сферата на социалните услуги, както и разбиране за всеобхватността на подготовката на младежите за самостоятелен начин на живот.

Обучението ще се реализира на два етапа, като всяко ще бъде за два дни и половина с промеждутък от 45 дни. В първият етап 19-ти, 20-ти, 21-ви март, 2019г., участваха специалисти от област Габрово, представители на отдел „Закрила на детето“, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за обществена подкрепа, Областен екип по приемна грижа и приемна майка. Темата на обучението беше: „Методи и подходи за осигуряване на пълноценна подготовка и подкрепа на младежите, напускащи алтернативна грижа“. Обучителите Н. Тодорова, Съветник Семеен тип грижа към Сдружение SOS Детски селища  и Н. Златев, психолог от екипа на Фондация за социална промяна и включване представиха интерактивни методи на обучение, които могат да се прилагат  в директната работа с младежи, които се подготвят за напускане на алтернативна форма на грижа и подкрепата, която им е необходима в адаптационния период след излизането им от грижа.

Вторият етап на обучението в град Габрово ще се проведе в периода 15-ти, 16-ти и 17-ти май, 2019г. Всеки участник ще получи методическо ръководство и сертификат за преминато обучение.