Общинските съветници приеха на първото си заседание за тази година Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово. Това стана по време на сесията, проведена на 31 януари. Към Системата са разписани основен и допълнителни критерии за прием, както и обхват на районите на училищата за прием в първи клас.

Осем училища в Габрово осъществяват прием в първи клас. Водещ критерий ще бъде близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Определени са прилежащите райони на училищата за обхват на учениците, като към средищните училища се включват населените места, в които няма училище. Записването на учениците са извършва въз основа на подадено заявление, в което се посочват предпочитаните от родителите училища. Приемът и класирането на учениците ще се извършва след разпределение на кандидат-първокласниците в четири групи при спазване принципа за близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. За разпределянето в групите ще са взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Дете, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в предпочитаното от родителите училище, ще бъде разпределено в първа група, независимо от адресната си регистрация. Приемът ще се осъществява по реда на групите, като първо ще се приемат децата, разпределени в първа група. Предвидени са допълнителни критерии в случаите когато децата от дадена група надхвърлят броя на местата, определен с училищния план-прием.

Предложението за районите на училищата за обхват на учениците и тежестта на критериите за класиране бяха предварително публикувани, след което публично представени и обсъдени с местната общност.

Местният парламент одобри списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта. Приемането на списъка ще подпомогне инвестирането в спорт.

Подкрепено беше предложението Община Габрово да кандидатства с проектно предложение „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Планира се услугата патронажна грижа в рамките на проекта да бъде възложена за предоставяне и управление на „Регионалния хоспис – ЕООД, стационар гр. Дряново“ и да се предоставя срещу заплащане на такса.

Общинските съветници приеха да бъде увеличен капацитетът на социалната услуга Домашен социален патронаж от 275 на 300 места, считано от 1 април 2019 г. Причината за увеличението е постоянно нарастващият интерес на потребителите към услугата през последните години.