Инвестираме във вашето бъдеще!
www.bgregio.eu


На 19 ноември 2010 г. в Габрово ще се проведе официална пресконференция във връзка с проект по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-04/2009/001 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

 

Предвидените мероприятия са:
- Пресконференция, която ще се проведе на 19 ноември 2010 г. в заседателната зала на III етаж в Община Габрово от 14 часа
- Символична първа копка на обекта - свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово от 15 часа

Община Габрово кани журналисти и всички заинтересовани на тези мероприятия.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Награждават Община Габрово в Световния ден на географските информационни системи
18 ноември 2010
Габрово в „Глобусът” на БТВ
20 ноември 2010