На 3 януари 2019 г. Агенция пътна инфраструктура обяви процедура за избор на изпълнител на строителството на обект Реконструкция на кръстовище при улиците „Орловска“, „Търновско шосе“, „Лазурна“ и „Бойката“ в кръгово. Работният проект, възложен през миналата година от Община Габрово, е дело на фирма "Козирог" ЕООД. Крайната дата за подаване на оферти за строителство е до 7 февруари 2019 г. Срокът за изпълнение, след избор на изпълнител, е 160 дни. Стойността на проекта е 1 482 767, 50 лв. без ДДС.

Кръстовището, предмет на тази разработка е едно от стратегическите в Северната индустриална зона на гр. Габрово, където се разпределят основни автомобилни потоци в направлението Габрово - Велико Търново. В съществуващия си вид то е четириклонно, няма оптимална геометрия и организация на движението, поради което не може ритмично да провежда автомобилното движение.

Пресичането на основната пътна артерия - трасето на път І-5 от Републиканската пътна мрежа с други главни улици, разпределящи автомобилното движение във важни за града направления (Северна индустриална зона, кварталите Младост, Трендафила и Русевци, в които е съсредоточено повече от половината население на Габрово, жилищните квартали Бойката, Златари и Тончевци), както и повишената моторизация, налагат спешна реорганизация на кръстовището. Не на последно място е и визията на входа на града от посока Велико Търново.

С настоящия проект се предлага кръгово движение с радиус на централния остров 16,00 м и ширина на двулентово пътно платно общо 8,00 м. С оглед на по-доброто визуално възприемане и насочване на движението в правилна посока от движещите се към него превозни средства, централният остров ще бъде повдигнат спрямо пътното платно.

Разработката обхваща улиците ”Лазурна”, ”Търновско шосе”, ”Бойката” и ”Орловска” в зоните за престрояване и цялото кръстовище. Осите на ул.”Лазурна”, ул. „Орловска” и ул.”Бойката се запазват. Променена е оста на ул.”Търновско шосе" като целта е същата от улица от две ленти за движение да стане с четири, преди включване в кръговото кръстовище. Избраният вариант за реорганизация има следните предимства:

• по-висока пропускателна способност, включително в час „пик”;

• „успокояване” на движението предвид необходимостта от преминаване през кръстовището с по-ниска скорост;

• съхраняване на околната среда.

С организацията на движение ще се реши и пешеходното предвижване като за целта са предвидени 4 пътеки тип „зебра” по всички улици.

Ще се извърши цялостна промяна на геометрията на кръстовището, като от четириклонно то ще се преобразува в кръгово. Реконструкцията ще се изпълни на пет етапа. Във връзка с безопасността на движение, докато продължават строително - ремонтните работи, ще бъде въведена временна организация на движението.

При първия етап ще се затвори западната част на ул.”Търновско шосе ”, северната част част на ул.”Лазурна и северо-западната част от кръга.

Във втория етап ще се работи върху източното пътно платно на ул”Орловска” и южното платно на ул.”Бойката” и част от кръга.

При третия етап ще се затвори северното платно на ул.”Бойката” и част от източното платно на „Търновско шосе” и входа към бензиностанция „Петрол”.

При четвъртия етап ще се работи върху част на ул.”Търновско шосе” и северната част на входа към бензиностанция „Петрол” и част от кръга.

Петият етап ще затвори южната част на ул.”Лазурна”, западната част на ул.”Орловска” и вътрешността на кръга.

Проектът има и част Паркоустройство, която предвижда засаждане на иглолистни, широколистни растения и сезонни цветя.