Община Габрово напомня задълженията на фирмите, наемателите и ползвателите на търговски обекти, ателиета за услуги, кооперации, държавни учреждения, учебни заведения, обществени организации да почистват от сняг прилежащите тротоари от сградите, дворовете и входовете около обектите.

Снегът не трябва да се изхвърля на уличното платно. Количествата, почистен сняг трябва да се струпват в отделни участъци по протежението на тротоара.

Ползвателите на отоплителни и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения са длъжни да отведат конденза чрез съответните инсталации, така, че да не се оттича върху стълбища, тротоари, проходи, подходи и други площи за движение на граждани.

Община Габрово апелира гражданите да почистват от сняг предблоковите си пространства, за да не паркират на тесни и забранени улици. Не се допуска нерегламентирано поставяне на подвижни предмети и съоръжения за запазване на паркоместа върху пътното платно и местата, предназначени за пешеходци, които затрудняват снегопочистването и движението.

Община Габрово благодари на добросъвестните граждани и напомня, че на нарушителите ще се налагат административни наказания съгласно разпоредбите от Наредбата за обществения ред и сигурносттаНаредбата за чистотата и Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово.