Община Габрово публикува проект на обявление за Програма Култура 2019. Предложението включва съдържателен обхват на програмата, разработен на базата на идентифицирани потребности за себеизява на културните оператори от една страна и набелязаните цели и посоки на развитие в програмните документи на общината от друга.

Община Габрово приканва заинтересованите страни и бенeфициентите на Програма Култура да участват в разработката на съдържателния обхват като аргументирано изразят становище, дадат конкретни предложения за промени, допълнения на текстове, отпадане на такива или цялостно включване на нови приоритетни области. Очакваме аналитичен и принципен подход, концептуално виждане за развитие на програмата, коректно и отговорно отношение към предоставената възможност за участие в окончателния вариант на Обявлението.

Коментари и предложения изпращайте на адрес: kultura@gabrovo.bg в срок до 11-ти декември. Срещата по Програма Култура 2019 е насрочена за 12-ти декември, сряда, от 16 часа и ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово. Очакваме заедно да създадем предпоставки за реализиране на истински стойностни проекти в сферата на изкуствата, както и най-добрите условия за протичане на всички процеси, съпътстващи изпълнението им.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2019 г. са:

Приоритет 1: ДИГИТАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЯВАЩО ПРОМЯНА

Творчеството неизменно променя начина, по който виждаме света около нас. Креативността и промяната са неразривно свързани, изкуството и културата владеят силата да трансформират човешкия живот, творческите идеи имат мощта да предизвикват и ускоряват промените. Днес културният сектор и изкуството се срещат с огромните възможности на информационните и комуникационни технологии  - от нови приложения на цифровата технология до нововъзникващи форми на изкуството и нови бизнес модели.

Чрез този приоритет ще бъдат подкрепяни проекти, които:

- ползвайки инструментариума на дигиталните иновации в културния сектор и изкуството адресират общностна промяна и създават социални ползи: правят културата по-достъпна за всеки; вдъхновяват младите хора и насърчават развитието на активни общности;

- популяризират творческото разнообразие, културните традиции и постижения на Габрово в национален и международен план;

- прилагат иновативни модели и подходи, вкл. за разпространение, които: гарантират достъп до жанрово разнообразно изкуство, което да е отвъд познатите стереотипи; повишат присъствието и откриваемостта в международни и национални дигитални платформи на културни продукти, създадени и свързани с Габрово; насърчат видимостта на изкуството, създадено в общността;

- акцентират върху културно съдържание с европейско измерение и допринасят за достойното представяне на местните културни постижения в рамките на инициативата Европейска столица на културата Пловдив – 2019 г.

Приоритет 2: ГАБРОВО - ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЮНЕСКО

Приоритетът цели да осигури възможност на творците и гражданите: чрез творчески идеи, подходи и интерпретации, включително по темите, свързани с общочовешките ценности, да представят постиженията, таланта и новаторските търсения, местната културна специфика и идентичност като част от европейската и световна култура и културно наследство; да се развива, интерпретира и популяризира културното, индустриално, архитектурно и художествено наследство и традиции на общината по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, утвърждавайки положителния й образ и дълготраен интерес към нейните ценности, както и да се активизира културното сътрудничество, пресъздаването или обмен на творчески опит и съвместни изяви.

Проектите трябва да са насочени към дейности и събития, целящи опазване, експониране и социализиране на материалното и духовно наследство, както и на съвременното изкуство и култура, насърчаване използването на иновативни и креативни подходи, методи, средства и техники при представянето и промотирането на културното многообразие. Възможни (но не задължителни) проектни теми могат да бъдат: Култура и екология (Културата като промоутър на нови идеи в сферата на зелените иновации), Култура и архитектура (нови елементи в градска среда, функционални скулптури); Култура и образование; Култура и бизнес; Култура и социално предприемачество; Старт за творчески индустрии, както и стартиране/ускоряване на културни процеси в посока децентрализация, изграждане на „културни мостове” с европейската култура и изкуство и насърчаване на проекти, които стимулират международното сътрудничество и изграждат продуктивни взаимоотношения с международни партньори.

Да популяризират постиженията в областта на културата и изкуството чрез партньорство на локално, национално и международно равнище за създаване на положителен ефект и върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности за развитие на туристическия потенциал в национален и международен план.

ФИНАНСИРАНЕ

Предвидените по съответните приоритети средства и съответните максимални суми, които могат да бъдат отпуснати на един проект за тази конкурсна сесия на Програма Култура, са следните:

по приоритет Дигитално предизвикателство: Творчество, вдъхновяващо промяна - обща прогнозна сума за приоритета: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 20 000 (двадесет хиляди) лв.

по приоритет Габрово - Творчески град на ЮНЕСКО - обща прогнозна сума за приоритета: 60 000 (шестдесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

 

5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
5 декември 2018
Творческо ателие „Глинени глави“ ще ви пренесе в света на Тодор Цонев
5 декември 2018