Информационен форум „Съвременните ГИС технологии – фактор за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса” ще се състои на 4 ноември 2010 г. в заседателната зала на библиотеката при Технически университет – Габрово. Събитието е част от дейностите по проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Форумът ще бъде открит в 10 часа от кмета на Община Габрово Николай Сираков. Резултатите от изпълнението на проекта ще представи неговият ръководител и зам.-кмет инж. Добрин Савчев. „ЕСРИ България” ООД, в качеството си на основен изпълнител по проекта, ще представи разработената за Община Габрово „Гео-базирана информационна система”, седемте нови електронни услуги и електронния публичен регистър.

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване за гражданите и бизнеса чрез развитие на електронните услуги, ре-инженеринг и оптимизация на административните процеси, въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи от Община Габрово. Специфичните цели са свързани с подобряване на качеството на административното обслужване и регулиране в областите кадастър, устройство на територията и общинска собственост, скъсяване на сроковете, оптимизация на финансовите ресурси. Крайната цел е задоволяване интересите на потребителите на административни услуги в условията на гарантирана прозрачност и подобряване на управлението на процесите в Община Габрово чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи.

В събитието ще вземат участие експерти в сферата на географските информационни системи, електронните услуги и свързаните с тяхното разработване и внедряване информационни технологии. По време на форума ще бъдат представени и добри практики в тази сфера, разработени по други проекти, финансирани от ОПАК.

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съгласно договор за безвъзмездна помощ № A09-31-58C/12.06.2009 г. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Кръгла маса за предучилищното възпитание в Габрово
3 ноември 2010
Общинската преброителна комисия набира контрольори и преброители
5 ноември 2010