Община Габрово внесе за оценка проектно предложение за въвеждане на отворените иновации като метод за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на екологични политики на местно ниво.

Стойността на иновативната разработка е 89 255,61 лв., а срокът за изпълнение – 24 месеца. Искането за безвъзмездно финансиране e по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.

Идеята на проекта „АдмИНОВА“ е да се създаде среда, която ще засили връзката между администрацията, гражданите и бизнеса при формирането на публични екополитики. За целта е предвидено изпълнението на седем високо ефективни дейности.

Ще бъде направен анализ и препоръки за по-добро предоставяне на услуги, ще се изработи модел за отворена администрация и открито управление. Планирани са съвместни дейности между бизнеса, неправителствените организации, гражданите и общинската администрация.

Ползите от предложения модел ще бъдат разяснени в четири информационни кампании, няколко кръгли маси и обществени обсъждания, както и голяма заключителна конференция. Ще се изгради онлайн инструментариум на принципа на отворените иновации, който ще е основен комуникационен канал между администрацията и гражданите. Резултатите от проекта ще могат да се приложат и в други общини и администрации от страната.

Като партньори са привлечени Сдружение „Асоциация за социална отговорност и регионални инициативи“ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Двете организации имат опит в областта на иновациите и трансфера на ноу-хау, социалното предприемачество, информационните технологии и устойчивото развитие.

Терминът „отворена иновация“ е въведен за първи път от Хенри Чезбъроу от Калифорнийския университет в Бъркли. Чезбъроу определя отворените иновации така: „Използването на целенасочени входящи и изходящи потоци от знания с цел да се ускорят вътрешните иновации и да се разширят пазарите за външна употреба на иновации“. В Европа отворените иновации навлизат с бързи темпове във всички сфери на обществения живот. Те създават демократично, устойчиво и иновативно управление.

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство"
18 октомври 2018
Национална кампания „Живот без насилие за всички деца“
18 октомври 2018