Община Габрово кандидатства за рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него. Стойността на проектното предложение е 350 611,66 лв., а срокът за изпълнение – 29 месеца.

Искането за безвъзмездно финансиране e по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Идеята е да се подобри техническото състояние на язовира и да се удължи експлоатационният му живот, както и за повишаване защитата на населението от наводнения.

Язовир „Синкевица“ е разположен в близост до кв. „Славовци“ на площ от 114 065 кв. м. Построен е през 1963 г. за промишлено водоснабдяване на предприятия в Габрово и за ретензия (задържане) на водните обеми по поречието на р. Синкевица. Язовирната стена е земно-насипен тип с каменна заскалявка на водния откос. Височината ѝ е 12 метра. Завиреният обем на язовира е 500 000 куб. м.  

За да се възстановят първоначалните параметри на съоръжението, са предвидени редица дейности. Ще се направи нова облицовка на водния откос и заскалявка на сухия откос, неизправните части на водовземната кула ще се ремонтират, спирателният кран на основния изпускател ще бъде подменен. Планирано е почистване на преливника, както и изграждане на контролно-измервателна система. За короната на стената е заложено ново осветление и монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на моторни превозни средства.

Язовир „Синкевица“ е публична общинска собственост и се стопанисва от Община Габрово. Към момента се използва за отдих, любителски риболов и туризъм.

Снимка: Язовир „Синкевица“ - Wikimapia.org

Обучение „Деца учат деца да правят добри дела“ в Габрово
10 октомври 2018
Община Габрово с проект за два центъра за възрастни и хора с увреждания
10 октомври 2018