Община Габрово подпомага лица и семейства при раждане/осиновяване на дете с еднократната финансова помощ в размер на 200 лева от 15.05.2018 г.

Помощта се отпуска при условие, че родителите/осиновителите отговарят на условията и изискванията, посочени в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово, приети от Общински съвет - Габрово през месец април 2018 г.

От подкрепата могат да се възползват всички деца, които са родени или осиновени в рамките на тази календарна година. За целта Община Габрово заложи 50 000 лева. в бюджета си за 2018 г.

До 20.07.2018 г. в деловодството на Община Габрово постъпиха общо 114 заявления за отпускане на финансовата помощ. Ежемесечно те се разглеждат от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Габрово.

На 89 от заявителите е отпусната еднократната финансова помощ, а останалите 25 са получили отказ, тъй като не отговарят на изискванията в Правилата.

Неодобрените лица писмено се уведомяват за резултата, като се посочват конкретните причини за отказ за отпускане на финансовата помощ.

Сред условията за получаване на помощта е родителите/осиновителите да са навършили 18-годишна възраст към дата на раждане на детето/осиновяване на детето; да имат настоящ адрес на територията на община Габрово, като поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години към момента на раждане/осиновяване на детето/децата. Кандидатите за помощта трябва да имат завършено не по-ниско от средно образование и непрекъснати здравно-осигурителна права към датата на подаването на заявлението и не трябва да имат парични задължения към Община Габрово.

Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Габрово.