Постройките на ул. „Генерал Николов“, които са в лошо състояние и не се запазват по плана за града днес бяха премахнати. Преди това трите имота, в които се намират постройките, бяха принудително иззети от самонастанили се лица. Съгласно действащата нормативна уредба, те не подлежат на бъдещо настаняване в общински жилища.  

 

Община Габрово обяви, че трите поземлени имота общинска собственост на ул. „Генерал Николов“ /придобити от държавата миналата година/, в които има самонастанили се лица, ще бъдат принудително иззети по административен ред. До момента принудително иззети от некоректни наематели са и девет общински жилища. Те нямат право на друго общинско жилище.

Неизрядните наематели и самонастанилите се лица са уведомени за сроковете, в които доброволно трябва да освободят имотите, както и за насрочените принудителни изземвания, които Законът за общинската собственост регламентира, при отказ от доброволно освобождаване.

Поетапно се премахват общинските сгради, които съгласно действащия устройствен план за града не се запазват.