Общински съвет – Габрово прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. Това стана по време на заседанието от 31 май 2018 г. От момента на приемането на действащата наредба от март, 2015 г. до сега не е правена актуализация на размера на таксите на предоставяните услуги от Община Габрово. При изготвянето на Наредбата за изменение и допълнение на действащата Наредба е търсен подход, чрез който ще се даде възможност качеството на услугите да се подобри, но и да се постигне баланс при разпределението на финансовата тежест между гражданите - ползватели на услугите, и Общината. Разработени са финансови обосновки на всички услуги, за които се събират такси. Създават се няколко нови услуги като: „справка за гробно място“, „ползване на сауна“ към СК „Христо Ботев“, „продажба на компост“ от ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Направени са изменения в цената за ползване с карта на плувния басейн на ПМГ „акад. Ив. Гюзелев“. Дава се възможност Габровски камерен оркестър, Оркестър „Габрово“ и ДФА „Габровче“ да участват в ритуали, чествания и събития, организирани от физически лица, като се въвежда нова услуга за участие на квартет от Габровския камерен оркестър. При изпълнението на фолклорна музика от Оркестър „Габрово“ цените от сега действащата Наредба се увеличават със 100%. Създава се нова услуга, предлагана от Дома на хумора и сатирата – „Рожден ден в музея“.

След задълбочено дебатиране, общинските съветници приеха на първо четене Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово. Приемането на Наредбата ще подобри организацията на движение и организацията на паркиране. Към момента липсва специфичен регламент, поради което се наблюдава безконтролно паркиране, което затруднява участниците в движението и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. В новата наредба се урегулират условията и реда за паркиране и престой на територията на общината, като са предвидени различни условия за кратковременно паркиране за живущите в зоните за платено паркиране, за автомобили, които обслужват хора с трайни увреждания и за тези, които притежават екологични автомобили. Към проекта на новата наредба бяха разгледани кои райони, улици и пътища или части от тях ще бъдат предложени за определяне на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Според това предложение общо 453 паркоместа ще се обособят в зоните. Чрез въвеждането им се цели и подобряване на екологичната обстановка в града като се намалят вредните емисии от изгорели газове  на моторни превозни средства. Регламентирането на зони за паркиране и тяхното обособяване ще доведе до увеличаване броя на паркоместа, предназначени за хора с увреждания.

Общинските съветници одобриха предложението и гласуваха предоставянето на еднократно финансово подпомагане за участие на шестокласника от ПМГ „акад. Ив. Гюзелев“ Ясен Пенчев във финала на Световното математическо състезание. То ще се проведе в южнокорейския град Инчон. Подпомагането е в размер на 1 500 лева и е предназначено за негов придружител, тъй като Ясен е под 18 г.

Бяха одобрени и приети Годишният план за ползване на дървесина от горски територии за 2018 г., собственост на Община Габрово, както и План-сметката с количествата по категории дървесина, асортименти и съответните начални цени за продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване.