За шеста поредна година Община Габрово, в партньорство с побратимения белгийски град Аалст организират младежки обмен, който това лято ще бъде на тема „Утопия, идеалният град“. Обменът се осъществява по европейската програма „Еразъм+“ с водеща организация - общинската администрация на Аалст, която ще посрещне 10 габровски младежи в Аалст през август 2018 г.

Община Габрово отправя покана към габровските младежи, които са на възраст от 17 до 24 години (или ще навършат 17 години през 2018 г.) да кандидатстват за участие в младежкия обмен. Разходите за престой, прехрана и транспорт на младежите се поемат от приемащата организация чрез спечелен грант по програма „Еразъм+“. Община Габрово ще организира пътуването до Белгия и ще проведе подбор на участниците, както и ще осигури ръководител на групата.

Обменът цели да вдъхнови младите хора да мислят нестандартно, да си сътрудничат и да се учат един от друг, като споделят идеи, знания и умения. По време на неговото провеждане у младите хора ще се изгражда и развива взаимно уважение и разбиране към различни култури и народи. Предвижда се да бъде надградено сътрудничеството и постигнатото през годините между Габрово и Аалст в областта на младежта, образованието и културата.

Период и начин на провеждане: От 19 до 25 август 2018 г., 10 габровски младежи ще осъществят 7-дневно посещение в Аалст (Белгия).

Финансиране на обмена: Програма на ЕС „Еразъм+“, общинска администрация на град Аалст, Белгия.

Срок за подаване на документи: от 15 до 30 май 2018 г. включително, до 17.00 ч. в деловодството на Община Габрово или на имейл protocol@gabrovo.bg.

Събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията: до 3 юни 2018 г. в Община Габрово, по предварителен график.

Необходими документи:

  1. Попълнен и разпечатан формуляр за кандидатстване.
  2. Мотивационно писмо на български език (до 1 500 думи)

Изисквания към кандидатите за младежкия обмен: Да са младежи на възраст от 17 до 24 години (или да навършват 17 години през 2018 г.), да са жители на община Габрово или учащи в гимназиите и средните училища в Габрово. Да притежават много добро ниво на английски език, необходимо за ежедневната комуникация по време на обмена с организаторите и белгийските участници (В1 - В2, или по-високо, по Единните европейски критерии за познанията по езици - проверява се от Комисията по подбора).

Участниците трябва:

  • Да проявяват силен интерес към темата на обмена и да имат желание да се подготвят преди обмена; да са готови да участват активно и да допринасят за постигането на целите на проекта;
  • Да могат да подхождат критично по теми, свързани с обществото, от гледна точка на младежта - да могат да разсъждават върху въпроси като: Какво прави моя град уникален?, Какви възможности получавате като младеж във Вашия град?, Какви трудности срещате?, Какви аспекти могат да се подобрят, за да стане моят град „утопия, идеалният град за младежта“?, Как бих могъл да подобря представата за „идеалния град за младежта“ в рамките на моя град?, Какви комуникационни канали мога да използвам за тази цел?;
  • Да се интересуват от или да обръщат внимание на процеса по правене на политики на местно ниво;
  • Да имат желание да обмислят идеята за „своя идеален град на младежта“ в различни области – култура, спорт, архитектура, обществени места, забавления;
  • Да имат способността да представят своите идеи пред публика (например общински съветници, медии);
  • Да бъдат отворени към възприемането на други култури, мнения и да имат позитивно отношение към променящи се или нови ситуации;
  • Да покажат ангажираност и готовност да развият по-сериозно придобития по време на обмена опит, както и желание да инвестират време и енергия, за да станат бъдещи младежки посланици, които да промотират побратимяването и партньорството между Аалст и Габрово.

Кандидатите се оценяват по отношение на достатъчни и подходящи потенциал и мотивация за участие, зрялост и социални умения.

Формулярът за кандидатстване за участие в младежкия обмен може да изтеглите от тук.