Поради големия обществен интерес бе прегласуван Дневния ред на Общински съвет – Габрово и като втора точка, след Питания или отговори на питания бе включена Закриване на ОУ „Цанко Дюстабанов“, считано от 01.08.2018 г. След близо тричасови дебати предложението бе прието.

Гласувана бе актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово за 2018 г. към 29.03.2018 г., във връзка с направени промени във формулите за разпределяне на държавната и местна субсидия за детските градини и училища в бюджета за 2018 г., както и прехвърлянето на ресурс от отчуждаване на частна собственост във Фонд „Резервен“.

Във връзка с проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца“, финансиран по ОП „региони в растеж“ 2014 – 2020, Общински съвет – Габрово гласува запис на заповед, въз основа на която Община Габрово има право на авансово плащане от 70 000 лв /представляващи 35% от БФП по проекта/. Общата стойност е 299 920 лв, от които безвъзмездната помощ е 200 000 лв.

Приет бе годишния отчет за дейността за 2017 г. и инвестиционна програма за 2018 г. на ДКЦ – 1 Габрово ЕООД. Общински съвет – Габрово взе решение ДКЦ – Габрово ЕООД да ползва дългосрочен кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за реализиране на проект за „Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в на ДКЦ“ в размер на 900 000 лв. Останалата част от необходимите средства, в размер на 329 831.05 лева ще бъдат финансирани от Националния доверителен екофонд.

Приет бе отчета за изпълнение на бизнес програмата за развитие на ОПТ ЕООД за периода 2015 – 2018 г. и бе удължен срока на Договора за възлагане управлението на ОПТ ЕООД на досегашния управител с още три години.

С решения на Общински съвет бяха гласувани и следните точки:

  • Програмата за управление на Община Габрово и Отчета на Кмета за 2017 г.
  • Отмяна на Наредба №9 на ОбС – Габрово за пожарната и аварийна безопасност поради регулирането на материята от правила и норми, уредени с действащи законови актове от по – висока степен, прилагането на които се осъществява от органите на ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол.
  • Провеждане на повторна процедура за избор на изпълнителен директор на Фондация „Узана“.
  • Преобразуване на ЕМО Етър от общински в регионален културен институт, с цел включването на музея в европейски проекти и програми, които изискват партньори от регионален или национален характер.
  • Гласувана бе промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово, във връзка със Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.
  • Приети бяха отчетите на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационния център – Габрово за 2017 г. и Отчета за изпълнените през 2017 г. дейности по „Програмата за опазване на околната среда с хоризонт 2016 – 2020 г.“
  • Поради трайното увеличаване на броя на потребителите в Дневния център за деца с увреждания, обезпечаването на грижата и предоставяне на качествени услуги и поради изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се променя наименованието на социалната услуга в общността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
  • Приет бе отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица за 2017 г.
  • Учредени бяха отстъпено право на строеж върху имот частна общинска собственост на ул. Дунав, чрез публично оповестен конкурс, за жилищно строителство и обществено обслужване и възмездно безсрочно право на строеж върху имот частна общинска собственост на ул. Дунав, чрез публично оповестен конкурс, за жилищно строителство.

Пълният текст на решенията и съответните приложения, от проведеното на 29.03.2018 г. заседание, може да разгледате на страницата на Общински съвет, след като бъдат качени на 5 април.