По повод междуличностен конфликт в екипа на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Хризантема“ 27 изисках обяснения от ръководителя на Центъра. В получените обяснения има данни за насилие над деца. Незабавно на 15 януари 2018 г. сезирах Районна прокуратура – Габрово и Държавна Агенция за закрила детето, с молба за спешна проверка и предприемане на действия по компетентност от страна на двете институции.

За да гарантирам спокойствието на децата, услугата е под ежедневно наблюдение от страна на специалисти, работещи в Община Габрово, включително експерти от Дирекция Социално подпомагане. Допълнително ще бъде направена индивидуална оценка за здравния и социалния статус на всяко от децата.

Пълен аудио запис на позицията на кмета на община Габрово Таня Христова можете да чуете тук.