Община Габрово започва дейности по проект за образователна интеграция с подписването на договор за 500 хиляди лева.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ е по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ ще обхване всички детски градини. Той цели да подпомогне успешното включване в образователната система на деца от различни етноси.

Дейностите са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка. Партньори са детска градина „Ран Босилек“ и център „Амалипе“.

За децата, които имат затруднения по български език или той за тях не е майчин, е предвидено допълнително обучение. Експерти от Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ ще извършват интерактивни занимания с възпитаниците на детските градини за придобиване на допълнителни знания по различни теми.

Ще се насърчават съвместни изяви между децата чрез обучение по танци и театър, викторини, екскурзии, фестивал на толерантността – за опознаване на етническото многообразие. Специална подкрепа ще получат и семейства в неравностойно положение. На родителите ще се разясняват ползите от образованието и ще бъдат насърчавани да изпращат редовно децата си на детска градина и на училище. Срокът за изпълнение на дейностите е 26 месеца.

* Снимката е илюстративна - деца от ПГ № 6 на ДГ „Дъга“ 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

УЗАНА ДЕН И НОЩ
1 август 2017
„Ваканция в музея” – детски празници на занаятите в Музеен детски център и Център „Българка” към ЕМО „Етър”
2 август 2017