На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища, която ако бъде приета ще отмени досега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища приета с  Решение № 27/17.03.2005 г. на Общински съвет Габрово

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово - тук. 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово в срок до 14.08.2017 година.