Габровският технически университет започва проект, който ще направи обучението на студентите по-динамично, практически ориентирано и адаптивно за нуждите на бизнеса. 

Разработката е за 342 529 евро с наименование „Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“. По схемата за професионално образование и обучение на програма „Еразъм+“ са постъпили 59 предложения, като 11 са одобрени за финансиране от Европейската комисия.

Идеята е да се насърчи обучение на работното място и стажове в местните фирми, преодоляване на разликата между търсените и предлаганите умения сред младежите, намаляване на безработицата в машиностроенето.

Община Габрово е партньор в проекта с бюджет 9 540 евро, от които 1 908 евро собствен принос. Техническият университет ще получи безвъзмездно 53 104 евро и ще дофинансира с 13 277 евро. Периодът за изпълнение е две години.

Финансиране получават и останалите участници – габровското дружество „Мехатроника“, полската Технологична компания „Термекс“, Техническият университет в гр. Кошалин – Полша, и висшето училище „Йоанеум“ в австрийския гр. Грац. Габровската търговско-промишлена палата и местната структура на синдикат „Подкрепа“ са асоциирани партньори.

Ще бъде разработен общ учебен план и 32 програми за специалност „Мехатроника“ в бакалавърската степен. С подкрепата на австрийския партньор ще се създадат клъстери за обучение на работното място в областта на машиностроенето в България и в Полша. Академичен персонал и вътрешнофирмени обучители ще участват в кръжоци за трансфер на опит.

Целта е да се изгради партньорство между доставчици на услуги в професионалното образование и обучение, малки, средни и големи предприятия, органи на местната и регионалната власт, подкрепени от социални партньори.

* Снимка - Радиоклуб ТУ-Габрово