Община Габрово уведомява гражданите, че от днес, 2 август 2010 г., влиза в сила нова разпоредба относно регистрирането на постоянен и настоящ адрес.

Служителите в отдел „ГРАО” вече ще изискват за проверка документ за собственост на имота (когато регистриращият се е собственик на имота), документ за ограничено вещно право върху имота (когато регистриращият се е ползвател на имота) или договор за наем (когато регистриращият се е наемател).

Към заявлението ще се прилага и декларация от собственика, че е съгласен с подобна регистрация, както и че броят на лицата, които ще се регистрират в това жилище, не противоречи на нормата на чл. 99а от Закона за гражданската регистрация, т.е. не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да го обитават.

Декларацията-съгласие за регистрация е публикувана на сайта на Община Габрово в раздел „Административни услуги” - „Гражданско състояние” - „Промяна на адресна регистрация”.