На 16 юли 2010 г. Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009/007 „Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

Подписаният договор за финансова подкрепа е на стойност 4 562 867, 86 лв., а периодът за изпълнение на предвидените дейности е 24 месеца.

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Габрово, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнената и екологичната среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие. Изпълнението на предвидените интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, в приоритетен и ключов за град Габрово териториално и функционално обособен участък от градската среда, ще окаже директно въздействие върху инфраструктурните и екологични условия, с цел подобряване качеството на живот, на жизнената и работната среда.

За изпълнението на формулираните цели, проектът предвижда комплекс от интегрирани мерки в териториално и функционално обособен участък на град Габрово, който обхваща ключови обекти от градската среда /широк и идеален център на града/: западен вход на града от посока София, кръстовище на автогара и прилежащи паркоместа, района на музей „Дом на хумора и сатирата”, спортна зала „Орловец”, крайречна улица „Аврам Гачев”, идеален административен център. За постигане на териториална и функционална цялост на интервенцията в конкретния участък, комплексът от интегрирани мерки включва рехабилитация и възстановяване на ключова градска среда в следните основни аспекти: възстановяване и благоустрояване на зелени площи и детски площадки; рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони; изграждане на велосипедни алеи; рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи; изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и охранителни системи за превенция на риска; създаване на достъп за хора с увреждания в рамките на проектния участък.

Изпълнението на предвидената интегрирана интервенция ще доведе до следните положителни резултати: създадени подходящи условия за отдих и рекреация чрез възстановяване и рехабилитация на зелените площи и рехабилитация и обновление на детски площадки със съвременни съоръжения; естетизирана градска среда чрез елементи на градското обзавеждане – художествено осветление, почистване и реставрация на паметници и декоративни елементи, поставяне на кошчета за смет, поставяне на кашпи, ремонт на парапети и чешми и други; създадени благоприятни условия на придвижване, свободен физически достъп и достъпна архитектурна среда чрез изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велоалеи, обществени паркинги в интегрирания териториален обхват, което ще облекчи пътно-транспортната обстановка в този ключов участък от града и ще доведе до по-добра организация на движението в района и рехабилитирана улична мрежа; възобновено съществуващо и монтиране на допълнително енергоспестяващо осветление в териториалния обхват на проекта.

Нов заместник-кмет на Община Габрово
19 юли 2010
Започва почистване на рeка Янтра
21 юли 2010